• Akce Cihla
 • Cihláři
 • Dobroty s příběhem
 • Portus Praha
 • Všeobecné podmínky

  I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.akcecihla.cz/e-shop/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujícího (zákazníka).
  2. Provozovatelem internetového obchodu je Portus Praha, o. s., Uruguayská 178/5, Praha 2, PSČ 120 00, IČO - 26525305, DIČ - CZ26525305

  II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.akcecihla.cz/e-shop/. jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
  2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku uhrazení objednávky.
  3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
  4. Objednaná zboží bude odesláno po zaplacení objednávky, dle Vašeho výběru dopravy.
  5. Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.akcecihla.cz/e-shop/ , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a k jejich obchodnímu a marketingovému využití. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí straně.

  III. Práva a povinnosti prodávajícího

  1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku
  2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou poskytnuty třetím osobám.
  3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
  4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující v minulosti nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

  IV. Práva a povinnosti kupujícího

  1. Kupující je povinen uvést správné a úplné údaje v objednávce
  2. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím zaplacením.
  3. Kupující má právo písemně nebo e-mailem stornovat odeslanou objednávku.
  4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

  V. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
  2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
  3. Účastníci se ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

   

  Komentáře ()

  

  AKCE CIHLA, © 2017